Peter Ullgren

Om
mig

CV

Peter Ullgren, 1967
Doktorand vid historiska institutionen, Lunds universitet 1996–2004


Doktorsexamen 2004, avhandling Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, avhandling, Sisyfos förlag, huvudhandledare: Eva Österberg, Sverker Oredsson.

Docentur vid Lunds universitet, historiska institutionen 2009

Postdoktoral anställning

2006 – 2012, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin finansierade postdok-projekt, Elitens Finrum: Herrskap och tjänstefolk på skånska och halländska gods 1740 – 1940, Statens arkiv, Landsarkivet i Lund (LLA), i samarbete med historiska institutionen, Lunds universitet.

Docentur

Docentkompetens: 2009, Lunds universitet, historiska institutionen

Anställningar och andra relevanta meriter

2021 Gästforskare Helsingfors universitet

2021 – Vikarierande lektor i historia, Göteborgs universitet

2018 – Gästforskare Åbo Akademi, Erasmusstipendiat

2018 Avslutade min anställning som universitetslektor vid Linköpings universitet, för att alternera mellan att vara gästforskare samt frilansande historiker och författare

2013 2018 Lektor i historia, Linköpings universitet

2014 – 2013 Lektor i arkivvetenskap/historia, Södertörns högskola

2004 2006, Undervisade i historia vid Högskolan i Kristianstad, institutionen för humaniora och samhällskunskap.

2000 2011 Undervisning i historia och uppsatshandledning, Lunds universitet, historiska institutionen

2003 2004 Undervisning i historia, Lunds universitet, Campus Helsingborg

Institutionstjänstgöring, historiska institutionen, Lunds universitet 1998-10-01 – 1999-12- 31.

1996-07-15-1998-12-31 Amanuens vid Landsarkivet i Lund inom ramarna för Riksarkivets Sesam II-projekt, utredning av tidigmodernt skattematerial samt författande av en forskarhandledning.

1999-09-01 – 2001-12-31 Timanställd, Landsarkivet i Lund, arbetade med forskarhandledning, ärendehantering och registrering i LLA:s forskarsalsexpedition. 

Driver alltsedan 2004 företaget Ullgrenhistoria, som i olika former innebär att undertecknad skriver böcker, förord, recensioner, granskar manuskript som spökläsare, håller fysiska och virtuella föredrag, m.m. År 2018 avslutade jag min anställning som universitetslektor vid Linköpings universitet, för att arbeta heltid som författare, frilans och gästforskare.

Artiklar

Ullgren, Peter, 2022: ”Förord” i, Hemdal, Dag. Eldledare – Memoarer från fortsättningskriget, Lind & Co, Stockholm.

Ullgren, Peter, 2021: ”Soldatkungen Carl XII. Härskarrollen i samtidens spegel”, i (red), Arstad, Knut, Millitært lederskapEndring over tid?, Forsvarsmuseet, Oslo, Norge.

Ullgren, Peter, 2020: ”Beata von yxkull” (Pintorpafrun), Godsägare, adelskvinna”, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Beata von Yxkull, www.skbl.se/sv/artikel/BeatavonYxkull0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborgs Universitet.

Ullgren, Peter, 2019: ”Ebba Gyllenstierna och självbekännelsens röst: en herrgårdsfrökens läsvanor 1898–1910, i (red), Karlsson, Klas-Göran, Severinsson, Emma, Zander, Ulf, I historiens virvlar: biografiska betraktelser tillägnade Eva Helen Ulvros, Lund. 

Ullgren, Peter, 2018: ”Som jag icke törs slickt pennan förtro – en jämförande studie av uppsnappade svenska officersbrev från krigen i Norge 1716 – 1718”, i (red) Arnstad, Knut m fl. Perspektiver Den store nordiske krigen 1700 – 1721, 300 år etter Carl XII:s fall, 2018, Försvarsmuseet, Oslo.

Ullgren, Peter, 2017: ”Uppfångade karolinska krigsbrev. Carl XII:s soldater i Norge 1716”, i (red), Arstad, Knut, Rapport fra Clio og Marsseminariet på Forsvarsmuseet i Oslo 2.-3. November 2016: Den store nordiske krig 1700–1721.

Ullgren, Peter, 2014: Artikel: ”Mette Rosencrantz – Kvinnan med en riddares hjärta”, i (red) von Schwerin, Alexandra, Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhult, antologi, Atlantis Förlag.

Ullgren, Peter, 2014: Artikel: Tidskriften Populär Historia 2014:2, ”Sällskapsdamer”.

Ullgren, Peter, 2014: Dagens Nyheter, Debatt: ”Vit fläck i historieböckerna: det var kvinnor som styrde”, DN Debatt 2014-02-28, tillsammans med Dick Harrison, Svante Norrhem, Carin Bergström, Eva Helen UIvros och Alexandra von Schwerin

Ullgren, Peter, 2012: ”Myt och verklighet i frimurarnas historia”, Idétidskriften KURAGE: 2012:4.

Ullgren, Peter, 2010: ”Starka armar från Löfstad – Emelie Piper som godsägarinna”, i (red), Sylvan, Tova, Emelies Gåva. En bok om Löfstad slott, Östergötlands länsmuseum 2010.

Ullgren, Peter, 2010: ”Emelie Piper var egentligen en riktig karl”, i (red), Sylvan, Tova, Emelies Gåva. En bok om Löfstad slott, Östergötlands länsmuseum 2010.

Ullgren, Peter, 2010: Kulturartikel i Kristianstadsbladet 2010-06-07: ”Med framtiden för alltid i sikte. Victoria och Daniel, ett utstakat liv?”

Ullgren, Peter, 2009: ”Så måste vi alla stupa utan nytta – bondemassakern på Klågerup 1811″, i (red), Malmborg, Ingvar, Riksarkivets årsbok 2009.

Ullgren, Peter, 2009: ”Den husliga härden – Hemmafrontens och soldaternas brev under Karl XII: s fälttåg i Norge 1716.” Historielärarnas förenings årsskrift 2009.

Ullgren, Peter, 2009: ”Den ärelösa spionen”, ingår i antologin Stormen på Köpenhamn. Den svenske belejring 1658-1660,(red), Leon, Jespersen, Wessel Hansen, Peter, Köpenhamn. Kultur og Historie bd. 1, 2009.

Ullgren, Peter, 2009: Kulturartikel i Kristianstadsbladet 2009-10-06: Ordenssällskap med utbildningsperspektiv -”Brödernas dröm om ett bättre samhälle.

Ullgren, Peter, 2008: ”Hellre kristen än adlig – Magnus Drake i 1600-talets praxis pietatisfromhet”. Ingår i (red), Beskow, Per m fl. Förbistringar och förklaringar – Festskrift till Anders Piltz 2008.

Ullgren, Peter, 2008: ”Soldaterna dikterar – Karl XII:s ledarskap under fälttåget i Norge 1716″, Karolinska förbundets årsbok (KFÅ) 2008.

Ullgren, Peter, 2008: Kulturartikel i Kristianstadsbladet 2008: ”Skåne ett utsatt gränslandskap”. 

Ullgren, Peter, Larsson, Peggy: 2007: ”Spökenas Krapperup”, i (red), Ullgren, Peter: Ur Krapperups historia. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 2007.

Ullgren, Peter, 2006: Kristianstadsbladet, debatt: ”Tell, lyft blicken”: Peter Ullgren svarar på Per Erik Tells inlägg om den synen på Skåne och den skånska historien. Lyft blicken utanför Skåne, är Ullgrens budskap till Tell”.

Ullgren, Peter, 2002:”Spökande adelskvinnor. Om vita frun i slotts- och herrgårdsmiljön”, i (red) Andersson, Lars M, Persson, Fabian, Ullgren, Peter, Zander Ulf, På Historiens slagfält, Sisyfos förlag, Lund 2002.

Ullgren, Peter: 2001:”Förbjuden frukt. Scener ur en befallningsmans vardag på Vittskövle gods vid slutet av 1600-talet”, i (red), Arcadius, Kerstin, Sundberg, Kerstin, Skånska godsmiljöer, Lund 2001.

Ullgren, Peter, 2000:”Sitt köns efterdöme och sitt stånds prydnad. Starka adelskvinnor i Skåne vid slutet av 1600-talet”, Kulturen i Lunds årsbok 2000

Ullgren, Peter, 1999: Artikel, ”Skärvor från ett krig – några öden i Halland vid tidpunkten för slaget vid Helsingborg 1710”. I ALE (Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge) 1999:1. 

Redaktörskap

Ullgren, Peter (red), Eriksson, Bengt Erik (red) Erik, Smedberg, Camilla(red), 2015: Bokbärare. Bibliotek, bokhandeln & antikvariatet. ISBN 9789173317184, Carlssons Bokförlag.

Ullgren, Peter, 2007: Ur Krapperups historia, Ullgren, Peter (red), 2007, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Ullgren, Peter (red m fl.), 2002: På historiens slagfält, festskrift till professor Sverker Oredsson, (red):Persson, Fabian, Lars M Andersson, Ullgren, Peter, Zander, Ulf. Sisyfos förlag.

Monografier

Ullgren, Peter, 2021: Krigsbrev. Karl XII:s soldater i Norge 1716, Dreyers Förlag, Oslo

Ullgren, Peter, 2018: Breven som inte kom fram – Karl XII: s soldater i Norge 1716 – 1718, Norstedts, 2018.

Ullgren, Peter, 2015: En Makalös historia – Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall, Norstedts 2015.

Ullgren, Peter, 2015: Bokbärare – bibliotek, bokhandeln och antikvariatet, Carlssons 2015. Skriven tillsammans med Bengt Erik Eriksson och Camilla Smedberg.

Ullgren, Peter, 2012: Petter Gotthard von Kochen – Karolinen på Krapperup, Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, 2012.

Ullgren, Peter, 2010: Hemligheternas brödraskap – Om de svenska frimurarnas historia, Norstedts 2010, 2011.

Ullgren, Peter, 2009: Godsherrskapen och Kyrkan. Krapperups relationer till Brunnby kyrka ca 1748 – 1900, Kristianstad.

Ullgren, Peter, 2008: Det stora nordiska kriget. En berättelse om stormakten Sverige fall, 2008, Prisma, 2008.

Ullgren, Peter, 2006: Uppsnappade brev, Karl XII: s soldater i Norge 1716, Wahlström & Widstrand, 2006.

Ullgren, Peter, 2005: Herrgårdsspöken, Ullgren, Peter, 2005, Wahlström & Widstrand, 2005.

Ullgren, Peter, 2004: Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Lunds universitet, historiska institutionen, avhandling.

Recensioner

Ullgren, Peter, 2021: Norrköpings Tidningar (NT), recension av Peter Carellis monografi: En synnerligen vacker och blomstrande stad. Historisk-arkeologiska perspektiv på Norrköpings äldre historia (ca 1000–1800), Ekström & Garay.

Ullgren, Peter, 2018: Kulturhistorisk Tidskrift, (RIG), recension av Bo Erikssons: Monster. En världshistoria om det skrämmande (2016), Natur & Kultur

Ullgren, Peter, 2016: Recension i Kulturhistorisk Tidskrift (RIG), vol 99, nr 4 (2016) av Fredric Bedoires monografi: Turist på 1800-talet. Bilder från de första tågresenärerna, Bokförlaget Langensköld, Stockholm.

Ullgren, Peter, 2016: Dubbelrecension i Historisk Tidskrift (HT 2016:1) av Dick Harrisons monografier: Jourhavande historiker, Nordstedts 2013 och Hur är det med Macbeth, Blot- Sven och Gandalf? Jourhavande historiker rycker ut igen, Norstedts 2014.

Ullgren, Peter, 2015: Recension i Kulturhistorisk Tidskrift (RIG) nr 2–3 av Karin Milles monografi: Agneta Horn. Ett liv i det trettioåriga krigets skugga. Norstedts förlag, Stockholm. 2015.

Ullgren, Peter, 2015: Recension i Nordic Yearbook of Folklore (ARV),volym 71 av Lillemor Nyströms avhandling: Skuggan av en borg. Vardag och fest på Krapperups gods 1881−1995. Institutionen for kulturvetenskaper, Göteborgs universitet 2014

Ullgren, Peter, 2014: Recension i Scandia 2014:1 av Jonas Nordins monografi: Versailles – Slottet, parken, livet. Norstedts 2013.

Ullgren, Peter, 2014: Recension i Kulturhistorisk Tidskrift (RIG). Årg. 97 2014/3 av Carin Bergströms monografi: Passion & skilsmässa. Atlantis 2013.

Ullgren, Peter, 2013: Recension i Nordic Yearbook of Folklore (ARV), volym 69 av Per-Anders Östlings monografi: Spöken, medier och astrala resor, Institutet för språk och folkminnen 2012, Uppsala.

Ullgren, Peter, 2012: Dubbelrecension: Kristianstadsbladet 2012-06-14, Carlberg, Ingrid: ”’Det står ett rum här och väntar på dig...’” Berättelsen om Raoul Wallenberg, 2012, Norstedts samt Jangfeldt, Bengt: Raoul Wallenberg. En biografi, 2012, Wahlström & Widstrand.

Ullgren, Peter, 2013: Recension i Nordic Yearbook of Folklore (ARV), volym 69 av Per-Anders Östlings monografi: Spöken, medier och astrala resor, Institutet för språk och folkminnen 2012, Uppsala.

Ullgren, Peter, 2011: Recension i Kristianstadsbladet 2011-04-14 av Erik Peterson: Maktspelerskan – drottning Kristinas revolt, 2011. Natur & Kultur.

Ullgren, Peter, 2010: Recension i Kristianstadsbladet 2010-10-05 av Göran Hägg: Gud i Sverige, 2010. Norstedts förlag.

Ullgren, Peter, 2010: Recension i Kristianstadsbladet 2010-02-16 av Valentin Groebner: Personbevis: passets födelse i medeltidens Europa, 2009. Glänta, Mediehistoriskt bibliotek.

Ullgren, Peter, 2009: Recension i Ethnologia Scandinavica: a journal for Nordic ethnology 2009 av Jens Henrik Koudals: Grev Rabens dagboghverdagsliv i et adeligt miljö i 1700-tallet. Syddansk Universitetsforlag 2007.

Ullgren, Peter: 2009: Recension i Scandia 2009(75):2 av Hanne Sanders (red, m.fl.) antologi: Öresundsgränser – rörelser, möten och visioner i tid och rum, Centrum för Danmarksstudier 2007.

Ullgren, Peter, 2009: Recension i Karolinska förbundets Årsbok (KFÅ)av Göran Ulvängs (red, m f l) antologi: Sjöö slott – tradition och manifestation 2009.

Ullgren, Peter, 2008: Recension i Karolinska förbundets årsbok (KFÅ) 2008 av Mirkka Lappalainens monografi: Släkten, makten, staten – Familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland. Norstedts 2007.

Ullgren, Peter, 2008: Recension i Kristianstadsbladet, 2008-01-09, av Petersson, Erik, 2007: Den skoningslöse. En biografi över Karl IX. Natur och Kultur.

Ullgren, Peter, 2008: Recension i Kristianstadsbladet 2008-10-15, dubbelrecension av Ian Kershaw: Hitler en biografi 2008 (Bonniers) samt Joachim Fests: Hitler en biografi , 2008 (Fischer& co)

Ullgren, Peter, 2007: Recension i Scandia 2007(73):1 av Joakim Malmströms avhandling: Herrskapen och den lokala politiken (2006), Uppsala universitet.

Ullgren, Peter, 2007: Recension i Historisk Tidskrift (HT)2007 av Jakob Christensson (red): Signums svenska kulturhistoria Stormaktstiden. Signum 2005.

Ullgren, Peter, 2007: Recension i Scandia 2007 av Linda Ojas och Marie Lennersands monografi: Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671. Gidlund 2005.

Ullgren, Peter: 2007: Recension i Kristianstadsbladet, 2007-02-05, av Oredsson, Sverker, Gustav II Adolf 2007, Atlantis förlag.

Ullgren, Peter, 2007: Recension i Kristianstadsbladet 2007-05-07 av Lindström, Fredrik & Henrik, Svitjods undergång och Sveriges födelse, 2006. Bonniers.

Ullgren, Peter, 2006: Recension i Kristianstadsbladet 2007-02-01 av Flensmarck, Tor & Gyllix, Björn: Ve de besegrade: om snapphanetiden och seklet då Skåne blev svenskt, 2007.

Ullgren, Peter, 2006: Recension i Kristianstadsbladet, 2006-10-18 av Sebestyen, Victor: Ungernrevolten 1956. Tolv dagar som skakade världen, 2006. Prisma.

Ullgren, Peter, 2006: Recension i Kristianstadsbladet 2006-12- 08 av Hazelius, Kim, De kallas Snapphanar: friskyttar, rövare & bondeuppbåd, 2006. Bokpro.

Ullgren, Peter, 2006: Kulturartikel i Kristianstadsbladet 2006-12-21: Renässans för Skåne – om regionala identiteter”.

Ullgren, Peter, 2002: Recension i Scandia 2002:2 av Ingvar Erikssons monografi: Firad i nådens dagar, fälld i onådens. Atlantis 2000.

Ullgren, Peter: 2002: Recension i Scandia 2002:1 av Fredrik Bedoires monografi: Guldålder – slott och politik i 1600-talets Sverige. Bonniers 2001.

Ullgren, Peter, 2001: Recension i Scandia 2001:1 av Martin Olins avhandling: Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet. Lunds universitet.

Ullgren, Peter, 2000: Recension i Scandia 2000:1 av Linda Ojas avhandling: Varken Gud eller Natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Uppsala universitet.

Ullgren, Peter, 1999: Recension i Scandia 1999:2 av Bengt Liljegrens monografi: Karl XII i Lund. När Sverige styrdes från Skåne. Historiska Media 1999.

Ullgren, Peter, 1999: Artikel, ”Skärvor från ett krig – några öden i Halland vid tidpunkten för slaget vid Helsingborg 1710”. I ALE (Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge) 1999:1.

Ullgren, Peter, 1998: Recension i Scandia 1998:1 av Magnus Mörners (red:) Kyrka och krona i Sörmländskt 1600-tal. Mariefred 1997.

Peter Ullgren

Historiedocent, författare och föredragshållare, Medlem i facklitterära sektionen, Sveriges Författarförbund